Kategoria: Medycyna, ekologia, zdrowie

ISTOTA ZDROWIA

W rozważaniu istoty zdrowia nie moż­na przeto unikać wartościowania, w którym uczestniczą kryteria etyczne, człowiek bowiem zdrowy „spełnia się właśnie w świadomym dobrowolnym podporządkowaniu temu, co uznaje się jako dobre’. Natomiast „chory jest ten, kto natrafia na przeszkody w wykorzy­staniu swoich ...

JAKO BRAK CHOROBY

Marian Kacprzak, nieżyjący już czołowy przedstawiciel polskiej medycyny społecznej, określa zdrowie jako nie tylko brak choroby lub niedomagań, ale i jako samopoczucie oraz taki stopień przystosowania biologicznego, psy­chicznego i społecznego, które są osiągalne dla danej jednostki w najkorzystniejszych warun­kach. Julian Blicharski, ...

O ZDROWIU CZŁOWIEKA

Można by długo jeszcze przytaczać definicje proponowane przez różnych autorów. Ich liczba dowodzi, że żadna z dotychczasowych nie speł­niła w całej rozciągłości oczekiwań. Wiemy jednak, że o zdrowiu człowieka rozumianego jako jedność somatopsychiczna rozstrzyga nie­wątpliwie w dużej mierze stopień jego ...

ZGODNIE Z ETYKĄ

Podkreślają słusznie, że choć nie zawsze i nie wszyscy ludzie potrafią wypełnić treścią definicję pojęć takich, jak zdrowie i dobro, to jednak z prób precyzowania definicji odczytać można kierunek ich podstawowych dążeń. W tym miejscu chciałbym przedstawić włas­ną propozycję zdefiniowania terminów ...

ZDANIEM NAUKI LEKARSKIEJ

Zadaniem nauki lekarskiej, rozwijanej przez tych, którzy posiedli wiedzę o uzdrawia­niu, powinno być jak najszybsze odkrywanie i udoskonalanie metod pozwalających dostrze­gać, oceniać i leczyć owe uszkodzenia.Jako lekarze powinniśmy dążyć do tego, by czas oczekiwania chorego na uzdrowienie moż­liwie jak najbardziej ...

GDZIEŚ W REGULAMINACH

Medycyna ugrzęzła dziś w regulaminach, które ograniczają sposoby leczenia do metod kon­wencjonalnych. Jest to oczywiste zahamąjvanie postępu medycznego. Niektórzy lekarze, tłu­macząc swą niechęć do podejmowania prób stosowania metod nowych, niekonwencjonal­nych, zasłaniają się etycznymi hasłami prze­ciwko dokonywaniu doświadczeń na ludziach. Nic ...

PRZYJĘTY MODEL KULTURY MEDYCZNEJ

Przyjęty współcześnie model kultury me­dycznej odcisnął niezatarte piętno na rozwoju medycyny jako nauki i jako sztuki leczenia. Coraz więcej jest takich lekarzy-pracowników naukowych, którzy znaleźli się — powtarzam za Marianem Mazurem — na leśnej polanie i mało ich interesuje to, ...

NA WSPÓŁCZESNYM MODELU

Na współczesnym modelu kultury medycz­nej zaciążyły stereotypy myślowe powstałe w okresie rewolucji przemysłowej i naukowo- -technicznej: coraz bardziej zawężająca się wie­dza specjalistyczna oraz technologia leczenia chorób niemal że na zasadzie „remontu uszko­dzonego silnika”. Jest oczywiste, że zanika przy tym tak ...

DLA DALSZYCH ROZWAŻAŃ

Dla dalszych rozważań niezbędne byłoby również przyjęcie choćby bardzo ogólnych kry­teriów- oceny tego, co należy uznać za dobre, i tego,, co należy uznać za złe. Choć relatywizm i etyczny cechował świadomość człowieka od niepamiętnych czasów, dla prac nad ochroną zdrowia ...

MOŻLIWOŚĆ DLA CHORYCH

Na pożółkłej w ciągu 25 lat służby tablicy umieszczonej przy wejściu do byłej Kliniki Lhorob Wewnętrznych w Krakowie znajduje się napis: „Klinika nie tylko leczy, ale uczy, jak żyć, by zachować zdrowie”. Dziś, po wielu latach, życie potwierdza słuszność obranej ...

SZPITAL JAKO INSTYTUCJA

Szpital jest jedną z instytucji kształtujących przekonania społeczeństwa, a więc spełnia nie­malże podobną rolę jak środki masowego prze­kazu. Szpital narzuca pewne postawy wobec narodzin i wobec śmierci, wpajając ieczącym i leczonym określoną hierarchię wartości. Tu uczą się salowa, pielęgniarka, student, ...

DOMINUJĄCA NA ŚWIECIE PRAWA

Dominują jeszcze powszechnie na świecie prawa ekonomiczne, które preferują opłacal­ność troski o człowieka i narzucają priorytety budżetowi również w służbie zdrowia. Dlate­go też instytucje zajmujące się nieuleczalnie chorymi, upośledzonymi umysłowo, zniedołęż- niałymi ze starości, w większości krajów mają najniższe dotacje, ...