CO ROZUMIEMY PRZEZ ZDROWIE?

Margaret Read podaje, że np. Indianie Na­wa jo przez zdrowie rozumieją prawidłowe związki między człowiekiem i jego środowi­skiem, w tym również światem nadprzyrodzo­nym, w którego istnienie wierzą. Zdrowie ko­jarzy się w ich kulturze z dobrem, błogosła­wieństwem i pięknem. Również człowiek współczesny skłania się coraz bardziej do przyjęcia poglądu, że zdrowie jest sprawą wyboru wartości moralnych, wy- maga przeto rozwoju wrażliwości etycznej. W oderwaniu od tych wartości zdrowie staje się przedmiotem arbitralnych manipulacji.Coraz częściej spotyka się definicje dowo­dzące, że pojmowanie zdrowia zależy od ogól­nego poglądu na człowieka, społeczeństwo i świat.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !