MÓWIĄC O ŚRODOWISKU

Mówiąc o środowisku, mam na myśli to wszystko, co nie należąc do organizmu wyzna­cza lub współ wyznacza jego procesy życiowe. Jeżeli chcemy nadać mu zdrowy kształt, musimy uświadomić sobie, że każdemu procesowi życiowemu odpowiadają określone stosunki środowiskowe. One to właśnie warunkują za­równo zdrowie, jak i chorobę oraz przedwczesny zgon. Uzasadnione są tedy poszukiwania nowych, racjonalnych propozycji, które by po­zwoliły urzeczywistniać wyższą formę leczni­ctwa, tj. profilaktykę opartą na ochronie przy­rody.Profilaktyka w takim rozumieniu polega na prognozowaniu przyszłych wzorów kulturowych, które — łącząc wiedzę biologiczną o śro­dowisku z wiedzą etyczną o jego ochronie — stanowić będą podstawę nauki o przetrwa­niu.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !