OCHRONA ZDROWIA SPOŁECZNEGO

Równocześnie jed­nak —— właśnie w czasach gwałtownego rozwoju nauki i techniki — dostrzeżono niepokojący wzrost liczby przypadków zaburzenia ośrod­kowego układu nerwowego oraz wzrost liczby przedwczesnych zgonów z powodu chorób ukła­du sercowo-naczyniowego i nowotworów, nawet w krajach takich jak nasz, gdzie zdrowie wszystkich obywateli jest przedmiotem troski władz i gdzie została zrealizowana powszechna opieka zdrowotna. Lekarze ostrzegają coraz dobitniej, żefcywili- zacja współczesnych społeczeństw sprzyja po­wstawaniu nie znanych dotąd form biologicz­nego zagrożenia^ Medycyna przeżywa dziś dra­matyczne sprzeczności. Choć sama jest cząstką cywilizacji, znalazła się nagle w opozycji prze­ciw niektórym formom jej rozwoju. Od zarania dziejów przedstawiciele medycy­ny troszczyli się o zdrowie ludzi, nie oddziela­jąc biologii organizmu ludzkiego od problemów psychologicznych i etycznych.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !