PRAKTYCZNE ZNACZENIE

Odkrycie to może mieć znaczenie prak­tyczne w radioterapii nowotworów i dla ochro­ny przed szkodliwością promieniowania jonizu­jącego.Poszukując pojęć, które odpowiadałyby inter­dyscyplinarności, odnalazłem możliwość ujrze­nia wielorakości zjawisk w jednym zintegrowa­nym systemie. Jest nim bioplazma, która wed­ług teorii Włodzimierza Sedlaka , stanowi pod­stawę najelementarniej pojmowanych przeja­wów życia. W jej obrębie przebiegają takie zja­wiska, jak metabolizm, półprzewodnictwo, piezoelektryczność, kwantowa emisja fotonów, chemilumineseencja, patologia wolnorodnikowa, elektromagnetyzm i inne, dotąd rozpatry­wane niezależnie od siebie i dlatego nie przekładane na wspólny język.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !