SKOMPUTERYZOWANY ŚWIAT

Można przypuszczać, że stworzenie skompu­teryzowanego światowego centrum informacji naukowo-technicznej służącego profilaktyce środowiskowej stanowiłoby pomoc w elimino­waniu niezamierzonych zmian w środowisku. Dlatego też podjęto prace nad utworzeniem międzynarodowego banku czynników zagroże­nia białaczką. Bank ten stanowiłby kolejne og­niwo łańcucha ewolucji ludzkości, gdyż nauko­we zweryfikowanie wytycznych dla postępowa­nia mającego na celu ochronę przed nowotwo­rami pozwoliłoby zmniejszyć biologiczne zagrożenie naszego gatunku.Nasuwa się pytanie, dlaczego współczesne formy kulturowego rozwoju ludzkości oraz za­akceptowana hierarchia wartości nie zapewniły oczekiwanego szczęścia.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !