STWIERDZONE U LUDZI

Stwierdzono rów­nież, że ludzie zatrudnieni w przetwórstwie mięsnym lub skórzanym zapadają na chorobę białaczkową przeważnie z grupy limforetikulo- patii. Spostrzeżenia te zostały potwierdzone przez S. Milhama, który wykazał, że u robotni- kow rolnych występuje wyższy wskaźnik śmiertelności  powodu białaczek. Jest godne uwagi, że w fermach kurzych i w gospodarstwach, w których występował pomór kur, wirusowe zapalenie wątroby i białaczki występowały u ludzi znacznie częściej, co zo­stało udokumentowane statystycznie w pracach Milhama.W taktyce epidemiologicznej autor ten oparł się na badaniach retrospektywnych, prospek­tywnych i laterospektywnych (te ostatnie wy­korzystują dane dotyczące skupień białaczek zarówno u ludzi, jak i zwierząt w określonych małych środowiskach geograficznych).

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !