WE WSPÓŁCZESNEJ EPOCE

We współczesnej epoce humanizmu socjalistycz­ny człowiek jest określany jako wartość naj­wyższa, jemu winny służyć produkty rewolu­cji naukowych, toteż pogląd, jakoby we współ­czesnym świecie rewolucja naukowo-technicz­na przytłaczała wartości moralne, wywołuje niepokój. Zdajemy sobie przecież sprawę, że zrezygnowanie z osiągnięć nauk matematycźno- izycznych czy też opóźnianie ich rozwoju by­łoby błędem nie do naprawienia. Wspólną cechą nauk humanistycznych, ścis­łych i biologicznych jest to, że zajmują się fak- ami opartymi na świadectwach materialnych; takty poddają analizie logicznej, starając się znaleźć ich racjonalne wyjaśnienie.Odrębność zas nauk humanistycznych od ścisłych i biolo­gicznych wynika z tego, że przedmiotem zain­teresowań tych pierwszych jest człowiek z ca­łym bogactwem jego przeżyć psychicznych, podlegających ocenie etycznej, a nie tylko jed­nostka biologiczna działająca zgodnie z po­wszechnie panującymi w przyrodzie prawami tizyczno-chemicznymi.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !