WIDZIEĆ W LEKARZU

Choć pragnąłbym widzieć w moim lekarzu- -uzdrowicielu znakomitego specjalistę w okre­ślonej dziedzinie medycyny — bo przecież spe­cjalizacja stanowi dziś niezbędny warunek po­prawnego wykonywania zawodu — chciał­bym, aby zarazem był człowiekiem o umiejęt­ności całościowego spojrzenia na świat; czło­wiekiem, który w różnych dziedzinach życia potrafi coraz skuteczniej poszukiwać nie zna­nych dotąd przyczyn nieuleczalnych chorób i metod ich leczenia.Akademicki nauczyciel medycyny powinien być też nauczycielem medycyny dla całego społeczeństwa, złożonego z ludzi o różnych za­wodach, w różnym wieku, o różnym poziomie wykształcenia. Bez propagowania oświaty zdrowotnej nie ma skutecznej ochrony zdrowia społeczeństwa.Terenem działania lekarza-uzdrowiciela są szpital i przychodnia. Terenem działania leka- rza-pracownika naukowego jest laboratorium specjalistyczne.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !